REGULAMIN KONFERENCJI

§1 Postanowienia Ogólne

   1. Organizatorem Konferencji NEC Competence Days jest P.H.P. MARENGO s.c. będące Agencją Marketingową firmy NEC Display Solutions Europe GmbH zwane dalej Organizatorem lub Marengo.
   2. Administratorem portalu www.konferencja.nec.pl jest Firma PHP MARENGO sc.
   3. Termin i miejsce Konferencji: 22 - 23 października 2020 roku w Hotelu Metropolo by Golden Tulip**** (zwanym dalej Hotelem), przy ulicy Orzechowej 11 w Krakowie.
   4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów.
   5. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady i warsztaty edukacyjne dla partnerów, prezentacja nowych produktów, innowacyjnych rozwiązań dla poszczególnych rynków, a także poszerzenie współpracy i omówienie planów biznesowych na przyszłość.
   6. Uczestnikiem Konferencji określa się osobę, która dokonała rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy i otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
   7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, osobno dla każdej osoby z firmy oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora.
   8. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie firmy i osoby, które są zarejestrowane w programie partnerskim NEC Solutions Plus i jednocześnie są zarejestrowani do Newslettera (wyjątek stanowią osoby, które otrzymały zaproszenia od jednego ze sponsorów oraz osoby należące do Patronatu Medialnego). Rejestrując się na konferencję należy podać dane (imię, nazwisko, NIP i adres email) zgodne z podanymi w NEC SolutionsPlus. 
   9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika przez wypełniającego zgłoszenie rejestracyjne.
   10. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę.
   11. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.
   12. Zgłoszenia na Konferencje NEC Competence Days można dokonać najpóźniej do 8 października 2020 (wyjątek stanowią osoby, które otrzymały zaproszenia od jednego ze sponsorów dla tych osób termin zakończenia rejestracji upływa 18 września 2020 godz. 16:00) poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i osobowych.
   13. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na Konferencji, o przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń, a Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z jednej firmy.
   14. Osoby,które które zarejestrują się po wyczerpaniu puli miejsc, mogą wybrać umieszczenie na liście rezerwowej i mogą zostać przyjęte na Konferencję, w miarę wolnych miejsc. W przypadku braku wolnych miejsc na pełny pakiet Konferencji, Organizator, na życzenie konkretnych osób może wyrazić zgodę na udział w częściowym programie Konferencji. Osoby te mogą także skorzystać z płatnego uczestnictwa w Konferencji. 
   15. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia rejestracji uczestnika jeśli będzie to w konflikcie z interesem firmy NEC Display Solutions Europe GmbH.
   16. Koszt udziału w Konferencji - Pakiet Uczestnika FULL (nocleg w pokoju dwu osobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w imprezach towarzyszących) jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w 2 dniach programu merytorycznego oraz pod warunkiem otrzymania bezpłatnego zaproszenia (kodu rejestracyjnego) od przedstawiciela firmy NEC.
   17. Koszt dojazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
   18. Organizator  Uczestnikowi, który otrzymał zaproszenie bezpłatnego uczestnictwa,  zapewnia jeden nocleg z 22 na 23 października 2020 roku w wyznaczonym przez Organizatora hotelu. Przydzielony pokój hotelowy jest pokojem dwuosobowym, jest wynajmowany na doby. Wszelkie zasady korzystania z noclegu reguluje Regulamin Hotelowy.
   19. Dodatkowy nocleg w dniu poprzedzającym Konferencję, czyli 21-22.10.2020 płatny jest we własnym zakresie. Rezerwacji można dokonać osobiście poprzez bezpośredni kontakt z Hotelem w którym Organizator zapewnia nocleg dla Uczestnika w dniach 22-23.10.2020, w miarę dostępności pokoi hotelowych lub w innym Hotelu wybranym przez uczestnika. Informacje dotyczące Hoteli w pobliżu miejsca konferencji - można uzyskać u Organizatora.
   20. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konferencji z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel, w którym odbywa się konferencja lub w którym Uczestnik nocuje, koszty ponosi Uczestnik Konferencji.
   21. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
   22. Uczestnik po przybyciu na miejsce Konferencji zobowiązany jest do stawienia się niezwłocznie w recepcji Konferencji w celu pobrania identyfikatora.
   23. Podczas części merytorycznej (na salach konferencyjnych i w części wystawienniczej) oraz podczas części integracyjnej w trakcie trwania Konferencji mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników i posiadają aktualny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Osoby nie posiadające identyfikatora nie zostaną wpuszczone do części obiektu, gdzie odbywa się Konferencja.
   24. Każdy Uczestnik, biorący udział w pełnym programie merytorycznym Konferencji otrzyma certyfikat udziału w Konferencji.
   25. Każdy uczestnik konferencji ma obowiązek zapoznania się Regulaminem Hotelu, w którym odbywa się Konferencja oraz hotelu w którym organizator zapewnia mu nocleg.
   26. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Hotelu, w którym odbywa się Konferencja oraz hotelu w którym nocuje uczestnik a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
   27. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej wyłącznie związanej z organizowaną Konferencją.
   28. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHP Marengo sc z siedzibą w Krakowie oraz Partnerów Szkolenia, która będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę PHP Marengo sc. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji a także obsługą Konkursów organizowanych podczas Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
   29. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w formie zdjęć i filmów ze Spotkania bez ograniczeń w czasie, terytorium i rodzaju mediów.
   30. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana wyłącznie w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 05.10.2020 r.
   31. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z konferencji po dacie 05.10.2020 r., Uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go przez Organizatora kwota 400 zl netto + VAT (23%).
   32. Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji z przyczyn losowych, które nastąpiły po dacie 5.10.2020 - powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Organizatora. W tym przypadku Organizator może zaniechać obciążenia Uczestnika karą za brak rezygnacji.
   33. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca, awaria zasilania obiektu w energię elektryczną itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
   34. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji.
   35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
   36. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
   37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
   38. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 roku (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 .) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
   39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
   40. Fotografowanie i filmowanie: treści prezentowane na konferencji / wydarzeniu kulturalnym są przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. Również wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec powyższego bez zgody organizatorów zabroniona jest rejestracja konferencji oraz rozpowszechnianie zarejestrowanych treści.
   41. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie konferencji.
   42. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Konferencji zwierząt.
   43. Zabronione jest wnoszenie na teren Konferencji własnego alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających mogą zostać wyprowadzone z obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
   44. Na terenie obiektów, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, w których prowadzone są działania związane z Konferencją, obowiązuje całkowity zakaz palenia (obejmuje także e-papierosy). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie pokoju wysokości 300 zł.
   45. Organizator Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji.
   46. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji oraz do odwołania Konferencji. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany
   47. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 662 031 083 , lub +48 12 413 52 02 oraz adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§2 Uczetnik Płatny

   1. Uczestnik, który wybrał Pakiet płatny zobowiązany jest do dokonania wpłaty na wskazane przez Organizatora konto w ciągu 7 dni od otrzymania faktury proforma.
   2. Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora w ciągu dwóch dni od rejestracji Uczestnika. Uczestnik, który rejestruje się na  Pakiet Płatny może zapoznać się z cennikiem dostępnym u Partnera Organizacyjnego Konferencji.

Organizator Konferencji

 

NEC Display Solutions jest jednym z czołowych światowych dostawców monitorów LCD, ścian video oraz projektorów. Polskie Przedstawicielstwo zlokalizowane w Krakowie działa już od 25 lat. Firma posiada szeroką ofertę monitorów desktopowych i wielkoformatowych, od modeli podstawowych do profesjonalnych i specjalistycznych takich jak chociażby: monitory graficzne, wielkoformatowe monitory do zastosowań reklamy cyfrowej, monitory do budowy ścian video, czy monitory interaktywne m.in. do zastosowań meeting rooms. Portfolio wyświetlaczy wielkoformatowych zamykają moduły LED, zarówno do instalacji indoor, jak i outdoor. Oferta projektorów obejmuje produkty do różnych zastosowań, od lekkich przenośnych projektorów, poprzez projektory biznesowe, instalacyjne, urządzenia do pracy ciągłej (np. prezentacje w miejscu sprzedaży) i cyfrowe projektory kinowe.

Copyright NEC Display Solutions 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.